فال انبيا و امامان

فال انبیا الهی. ای صاحب فال ! از بزرگان بهره بینی و سخن دوستان را قبول کن که تو را نفع می رسد و اگر چیزی از تو غایب شد، به تو باز رسد و اگر قصدی داری دو سه هفته دیگر صبرکن واز طرف دو سه کس غم و اندوه

2023-01-31
    معرفه ع
  1. ادامه
  2. سپس كليك كنيد و اين عمل را سه
  3. 2 البقرة Al-Baqara